การเตรียมสารละลาย

สิงหาคม 27, 2010 ใส่ความเห็น

การเตรียมสารละลา ย


การเตรียมสารละลาย หมายถึง การเตรียมสารละลายโดยนำตัวถูกละลายมาเติมตัวทำละลายให้ได้ปริมาตรและความเข้มข้นตามต้องการ  และในการเตรียมต้องทราบ ความเข้มข้นและปริมาตรของสารละลาย

การเตรียมสารละลายจากสารละลายบริสุทธิ์

1. ชั่งสารตัวอย่างตาม ปริมาณที่กำหนดไว้

2. ละลายสารในบีกเกอร์

3.  เทสารลงในขวดวัดปริมาตร

4. ล้างบีกเกอร์ด้วยน้ำ กลั้นแล้วเทใขวดวัดปริมาตร

5.  เขย่าขวดวัดปริมาตรเพื่อ ให้สารละลายผสมกัน

6. ตั้งขวกปริมาตรเพื่อให้ อุณหภูมิของสารละลยลดลง

7. เติมน้ำกลั่นที่ละน้อยจน ถึงขีดบอกปริมาตร

8. ส่วนโค้งต่ำสุดของสาร ละลายอยู่ตรงขีดบอกปรมาตร

9. กลับขวดขึ้นลงให้สาร ละลายผสมกัน

10. ถ่ายสารละลายที่เตรียม เก็บไว้ในภาชะเก็บสารปิดจุกปิดฉลาดโดยระบุชื่อสาร  สูตรเคมี  ความเข้มข้น  เละวันที่เตรียมสารแล้วล้างขวดวัดปริมาตรและจุกคว่ำให้แห้ง    ปิดจุกขวดนำไปเก็บในตู้เก็บอุปกรณ์

หลัก การ

1. คำนวณหาปริมาณ ( จำนวนโมล ) ของตัวละลายในสารละลายที่ต้องการเตรียม

2. คำนวณหาปริมาตรของสารละลายที่เข้มข้นที่มีจำนวนโมลเท่ากับจำนวนโมลที่คำนวณได้จากข้อที่หนึ่ง โดยใช้สูตร     M1V1  =  M2V2

3. ทำสารละลายให้เจือจาง   โดยใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายเข้มข้นมีปริมาตรเท่ากับปริมาตรที่คำนวณได้จากข้อที่สอง

4. เก็บสารละลาย ปิดฉลากให้ชัดเจน

การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น

หลักการ

1.       คำนาณหาปริมาตรของสาร ละลายเดิมที่ใช้

2.       ทำสารละลายให้เจือจาง

3.       เก็บการสารละลาย

การทำสารละลายเข้มข้นให้เจือจางลง จำนวนโมลตัวละลายก่อนและหลังการทำให้เจือจางจะมีค่าเท่าเดิม 

ดังนั้น       C1V1 =  C2V2

C1  –  ความเข้มข้นสารละลายก่อนเจือจาง  (mol/dm3)

C2  –  ความเข้มข้นสารละลายหลังเจือจาง   (mol/dm3)

V1  –  ปริมาตรสารละลายก่อนเจือจาง  (dm3)

V2  –  ปริมาตรสารละลายหลังเจือจาง   (dm3)

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized

Hello world!

สิงหาคม 25, 2010 1 ความเห็น

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

หมวดหมู่:Uncategorized